Centrum Roszczeń Ubezpieczeniowych w Lublinie
ul. Górna 10/4
20-005 Lublin
tel.: 507 019 130
tel.: (81) 534 81 13
e-mail: info@cru.pl

Realize your constitutional right

with qualified help

Zakres naszych usług obejmuje pełną obsługę roszczeń związanych z wypadkiem komunikacyjnym lub innym zdarzeniem skutkującym odpowiedzialnością odszkodowawczą.

W przypadku uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia przygotowujemy w imieniu Klienta prawidłowo sformułowane wnioski, obejmujące:

 • zadośćuczynienie za krzywdę,
 • zwrot poniesionych kosztów leczenia, rehabilitacji, dojazdów, opieki i innych,
 • zwrot wartości uszkodzonych lub zniszczonych w wypadku rzeczy,
 • świadczenia rentowe z tytułu niezdolności do pracy, zwiększonych potrzeb a także zmniejszonych widoków powodzenia na przyszłość.

W przypadku śmierci osoby bliskiej dochodzimy na rzecz osób uprawnionych:

 • odszkodowania z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej uprawnionego,
 • zadośćuczynienia za krzywdę po śmierci osoby bliskiej (zdarzenia począwszy od 3 sierpnia 2008 r.),
 • zadośćuczynienia z tytułu naruszenia dóbr osobistych (zdarzenia sprzed 03 sierpnia 2008 r.),
 • kosztów pogrzebu,
 • ewentualnych świadczeń rentowych.

Gwarancją należytego wykonania czynności w imieniu i na rzecz Poszkodowanego jest fakt, iż nasze honorarium związane z prowadzonym postępowaniem przed Towarzystwem Ubezpieczeniowym przysługuje nie wcześniej, niż po wypłacie odszkodowania. W przypadku braku uzyskania świadczeń nasz Klient nie ponosi – poza opłatą skarbową od udzielonego pełnomocnictwa w wysokości 17 zł – żadnych kosztów związanych z obsługą prawną.

Zwracając się do nas Klient uzyska:

 • bezpłatne porady i konsultacje dotyczące możliwości uzyskania odszkodowania powypadkowego,
 • profesjonalną informację i ocenę prawną danego zdarzenia, a także wstępne oszacowanie wysokości należnego świadczenia.

Powyższe dotyczy również sytuacji, gdy Poszkodowany,  korzysta  z  usług  innych kancelarii lub firm odszkodowawczych.

Zawierając z nami umowę i udzielając nam pełnomocnictwa Klient uzyska kompleksową obsługę prawną obejmującą:

 • pomoc w wyjaśnieniu rzeczywistych okoliczności wypadku,
 • opracowanie i przygotowanie roszczeń o wypłatę odszkodowania,
 • reprezentację przed zakładem ubezpieczeniowym.

Nasi Klienci od chwili zawarcia umowy, jak również przez okres 3 lat po zakończeniu sprawy mają prawo pełnego wglądu do akt sprawy i otrzymywania bezpłatnych odpisów wszelkiej dokumentacji, w tym pism skierowanych przez naszą Kancelarię do Zakładów Ubezpieczeń.

W przypadku konieczności skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego zapewniamy obsługę radców prawnych specjalizujących się w prawie ubezpieczeniowym.

Na życzenie Klienta zapewniamy osobisty kontakt z naszym przedstawicielem w domu.